Kaikki tosiasiat tarpeen autokaupan keskuksesta

Mielipidekirjoitus HäSa 27.1.2012:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Vekan ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon vastine 20.1.2012 kirjoittamaani kolumniin kaipaa jatkoa, sillä keskeisiin kysymyksiin ei edelleenkään ole vastauksia. Väite, että konserniohjeita olisi noudatettu täydellisesti ei pidä paikkaansa. Kantolan Kiinteistöt Oy:n sijoituksesta ei ole pöytäkirjoissa yhtään päätöspykälää, eikä kaupunginhallitus kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaan voi tehdä päätöksiä pöytäkirjan ulkopuolella.
Teknologiakeskus Oy Innoparkin tytäryhtiöistä vastaa kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti  yhtiöiden johto. Vastuuta virheistä, joiden perusteella tytäryhtiöt ovat joutuneet verottajan protestilistalle, ei voi siirtää ulkopuolisille, kuten vastineessa tehdään.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 6.9.2010 §12 päättänyt Suomen autokaupan keskuksen / Sunny Car Centerin perustamisesta. Yhtiön rakennuslupahakemus tuli vireille 5.8.2011. Ympäristö- ja rakennuslautakunta myönsi luvan 9.11.2011. Tilaajajohtajan päätösehdotuksessa, jonka perusteella lautakunta teki päätöksen rakennusluvan myöntämisestä lukee ”Rakennusalue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaupungin antama valtakirja rakennusluvan hakemista varten on hakemuksen liitteenä”.
MRL:n 131§ 1.mom mukaan rakennuslupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa. Tällaiseksi selvitykseksi käy maanomistajan eli kaupungin antama valtakirja rakennusluvan hakemista varten. Kävin läpi rakennuslupahakemuksen 25.1.2012. Liitteissä ei ollut tilaajajohtajan mainitsemaa kaupungin valtakirjaa. Kaupunginhallituksen olisi pitänyt tehdä päätös rakennusluvan hakemisesta ja valtakirjan antamisesta Sunny Car Centerille ennen hakemuksen vireille saattamista 5.8.2011. Päätöstä ei kuitenkaan kaupunginhallituksen pöytäkirjoista löydy. Onko rakennuslupa edes voimassa?
Elinkeinoelämän tukemisessa ja maanhankinnassa on oltava äärimmäisen tarkka, eikä investointeja tule tehdä yleistasoisten perustelujen pohjalta. Ennen kuin julkista rahaa sijoitetaan, on seikkaperäisesti selvitettävä, onko sijoitus tuottava. Julkisuuteen ei ole toistaiseksi tullut vakuuttavaa tietoa Sunny Car Centerin menestymismahdollisuuksista. Myöskään luvattua tietoa sijoittajista ja sopimuksen tehneistä automoguleista ei ole. Vastineessa mainitut tuotto-odotukset jäävät tarkentamattomiksi. Onko laskutettu rakennuslupamaksu myös maksettu? Miksi hanke on pysähdyksissä eikä jo ala työllistää urakoitsijoita?

Mainitsin kolumnissani, että ”laittomuuksiin luistelevia bisnesmiehiä löytyy välillä myös virkamiesten joukossa”. En viitannut omiin virkamiehiin, kuten vastineessa virheellisesti väitettiin. Ongelma on laajempi, eikä koske yhtä kaupunkia tai edes yhtä maata. Näitä tapauksia tutkitaan jo.

PS. SCC:n rakennuslupahakemuksen liitteenä löytyi kyllä yksi valtakirja. Siinä SCC:n toimitusjohtaja Markku Ritaluoma valtuuttaa arkkitehtitoimiston edustajan hakemaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan SCC:lle. Missä on selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa?

Jätä kommentti

css.php